Podmínky používání webu

V souladu s ustanoveními článku 6 III 1° zákona č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 o digitální ekonomice vás informujeme, že:
– tyto webové stránky (dále jen „Webové stránky“) spravuje společnost SPONTEX SAS se jměním ve výši 46 913 400 EUR, zapsaná do Obchodního rejstříku v Nanterre pod číslem B 309 552 040, jejíž sídlo se nachází na adrese 420 rue d’Estienne d’Orves 92705 COLOMBES, e-mail: s-consommateurs.spontex@mapaspontex.fr; telefon: 01 49 64 22 00 (dál jen „SPONTEX“);
– ředitelkou je Olivia Teulier, marketingová vedoucí pro Francii;
– hosting zajišťuje společnost OVH – 2 rue Kellermann – BP 80157 – 59053 ROUBAIX CEDEX 1; telefon: 0820 698 765;
– tyto Webové stránky vytvořila společnost Extrême Sensio.

Všeobecné podmínky používání

PREAMBULE

Uživatelé mohou využívat služeb (níže definovaných), které jsou jim nabízeny na Webových stránkách s výhradou, že budou souhlasit s těmito podmínkami použití. Uživatel Webových stránek prohlašuje, že se seznámil s těmito podmínkami užívání a zavazuje se, že je bude dodržovat. Uživatel uznává, že má k dispozici prostředky potřebné k zajištění přístupu na tyto Webové stránky.

PŘEDMĚT

Předmětem těchto informací je stanovit podmínky užívání Webových stránek, které jsou přístupné z adresy http://www.spontex.cz a jsou doplněny Politikou důvěry, Chartou a případně Podmínkami akce „Sbírání bodů“.
Webové stránky nabízejí bezplatné služby týkající se úklidu domácnosti.
Každý uživatel má právo navštívit Webové stránky. Používání interaktivních služeb je vyhrazeno uživatelům, kteří si na našich Webových stránkách otevřeli účet (dále jen „Účet“).

OTEVŘENÍ ÚČTU

K tomu, aby si uživatel otevřel Účet a stal se členem (dále jen „Člen“), musí sdělit svou e-mailovou adresu. Také si musí zvolit heslo a ID, které bude po otevření Účtu zobrazeno v pravém sloupci Webových stránek.

Každý Člen se zavazuje, že jím poskytnuté informace jsou pravdivé, přesné a úplné a že odpovídají jeho totožnosti. Tyto informace bude pravidelně aktualizovat.

V případě ztráty ID a/nebo hesla může Člen informovat společnost SPONTEX e-mailem, aby mu tyto informace byly znovu zaslány e-mailem.

Rodiče, kteří dávají svým dětem souhlas s tím, aby se zaregistrovaly na tyto Webové stránky a měly přístup k bezplatným službám, mají povinnost jako jejich zákonní zástupci kontrolovat, jak používají Webové stránky a jednotlivé Služby a/nebo obsah, který je k dispozici. V důsledku toho nesou rodiče nebo zákonní zástupci (i) odpovědnost za dodržování všech ustanovení uvedených v těchto podmínkách a (ii) uznávají, že vzhledem k přístupnosti Webových stránek musí sledovat užívání Webových stránek ze strany dítěte, za které nesou odpovědnost. Doporučujeme rodičům nebo zákonným zástupcům, aby si pečlivě přečetli následující pokyny týkající se ochrany dětí na internetu: http://www.pointdecontact.net/protectiondelenfance.html.

Každý Člen se zavazuje, že své heslo nebude nikomu prozrazovat. Společnost SPONTEX nenese odpovědnost v případě, kdy uživatel prozradí své heslo nebo je jinak nedbalý.

Každý Člen může kdykoliv deaktivovat svůj Účet. Účet bude okamžitě deaktivován.

POPIS SLUŽEB

Služby poskytované uživatelům na Webových stránkách jsou bezplatné (dále jen „Služby“). Uživateli umožňují:
–       získat informace o sortimentu společnosti Spontex, novinkách a akcích v obchodě;
–       navštívit blog Zoé, která s humorem vypráví příběhy z domácnosti;
–       prohlížet si fotografie a udělat kvíz ježka Spontex;
–       přečíst si newsletter Spontex.

Členové, kteří si otevřeli Účet na Webových stránkách, mají také možnost nechat si zasílat e-maily s aktualitami, tipy pro domácnost, akcemi a novinkami značky Spontex, pokud se registrují v rubrice „Newsletter“.

Služby jsou určené k osobnímu použití. Jakékoliv použití pro obchodní účely je zakázané.

PŘÍSPĚVKY ČLENŮ

Obsah příspěvků

Každý Člen má možnost zveřejnit fotografie, názory, komentáře a tipy (dále jen „Příspěvky“) ve všech nových interaktivních rubrikách, které by byly nabízeny na Webových stránkách. V rámci těchto Příspěvků se Člen zavazuje, že bude dodržovat pravidla uvedená níže v článku „Chování Členů“ a obecně také Chartu SPONTEX.

Členové musí pečlivě vybírat Příspěvky, které se rozhodnou zveřejnit na Webových stránkách s tím, že budou sdíleny s dalšími uživateli.

Člen může zaslat Příspěvek jedině tehdy, když je majitelem nebo vlastníkem potřebných práv a/nebo povolení týkajících se autorských nebo jiných duševních práv k Příspěvku a součástem Příspěvku (citace, fotografie nebo jiné).

Z tohoto titulu je Člen zcela odpovědný za obsah Příspěvků, které zveřejňuje.

Člen se zavazuje, že nebude zasílat Příspěvky obsahující:
– e-mailové adresy, URL, telefonní čísla, poštovní adresy nebo jiné informace (příjemní, jméno…), které by umožnily identifikovat Člena nebo jakoukoliv jinou osobu;
– kritické komentáře týkající se jiných Členů nebo Příspěvků;
– obsah, který by byl v rozporu s těmito podmínkami.

Všechny Příspěvky mohou být přečteny správci poté, co budou zveřejněny na Webových stránkách. Společnost SPONTEX si vyhrazuje právo na to, aby z Webových stránek odstranila veškeré Příspěvky, které by porušovaly ustanovení Charty, podmínek užívání a/nebo by poškozovaly značku SPONTEX.

Veškeré požadavky, týkající se Příspěvků zveřejněných na Webových stránkách bez povolení autora, musí být zaslány na následující adresu: s-consommateurs.spontex@mapaspontex.fr. Tyto požadavky budou vyřízeny co nejrychleji.

Povolení k užívání

Zasláním Příspěvku na Webové články každý Člen:
– výslovně povoluje společnosti SPONTEX, aby zdarma použila jeho Příspěvek na Webových stránkách a veřejně reprodukovala jeho Příspěvek v rámci interních akcí společnosti SPONTEX;
– povoluje společnosti SPONTEX, aby užívala, měnila, rušila, přidávala, zveřejňovala, reprodukovala a šířila Příspěvek/Příspěvky, které shromažďuje, předává nebo publikuje na Webových stránkách za účelem jeho/jejich částečného nebo úplného zpřístupnění uživatelům Webových stránek, a to jakoukoliv formou nebo způsobem šíření Příspěvků na Webových stránkách;
– uznává a výslovně souhlasí s tím, aby společnost SPONTEX mohla měnit a uzpůsobovat Příspěvky, krátit je, zvětšovat, upravovat, měnit barvy, přidávat k nim jakékoliv komentáře, titulky, zvuky atd., a to zejména za účelem jejich zveřejnění na síti a použitím Příspěvků na Webových stránkách, případně v papírové podobě v rámci interní komunikace.

Toto povolení se poskytuje zdarma a pro celý svět na celou dobu, kdy bude Příspěvek zveřejněn na Webových stránkách.

CHOVÁNÍ ČLENŮ

Každý Člen musí používat Internet odpovědným způsobem s ohledem na práva ostatních uživatelů Webových stránek.

Každý Člen se zavazuje, že bude dodržovat Chartu a nebude zveřejňovat Příspěvky obsahující:
– prvky poškozující práva třetích osob, a to zejména na základě duševních práv, práv k obrazovým materiálům a soukromých práv;
– urážky nebo nadávky týkající se rasy, víry, absence víry, etnického původu, pohlaví nebo sexuální orientace;
– urážky, narážky, závažná nepodložená nebo nepřesná tvrzení týkající se osob nebo organizací;
– reklamní nebo obchodní zprávy bez písemného svolení ze strany společnosti SPONTEX;
– obscénní nebo pornografické prvky, obtěžování;
– prvky, které jsou obecně v rozporu s dobrými mravy;
– pomluvy;
– zveřejnění osobních údajů, jako je adresa nebo telefonní číslo;
– viry nebo jakékoliv programy, které by mohly poškodit Webové stránky, uživatele Webových stránek nebo jejich majetek;
– hypertextové odkazy, za které by mohla nést odpovědnost společnost SPONTEX;
– fotografie, na nichž by byly vidět značky nebo osoby, které by se zveřejněním nedaly předem souhlas;
– zprávy, které nesouvisí s obsahem Webových stránek.

SPRÁVCI

Veškeré Příspěvky šířené v rámci poskytovaných Služeb jsou kontrolovány, což znamená, že správce Webových stránek je ověřuje až po jejich zveřejnění. Úlohou správců je dohlížet na to, aby Členové dodržovali Chartu a zamezili uveřejňování Příspěvků, které by mohly poškodit osoby nebo by narušovaly komunikaci.

SPONTEX si vyhrazuje právo bez upozornění stáhnout z Webových stránek veškeré Příspěvky, které by byly v rozporu s těmito podmínkami a/nebo by poškozovaly práva třetích osob nebo společnosti SPONTEX.

Každý uživatel může společnosti SPONTEX nahlásit zveřejnění Příspěvků v rozporu s těmito pravidly, a to na následující adrese: s-consommateurs.spontex@mapaspontex.fr

ODKAZY

Společnost SPONTEX si vyhrazuje právo zveřejnit na Webových stránkách odkazy, které by vedly jinam než na Webové stránky. Uživatelé jsou informováni o tom, že webové stránky, na které se mohou dostat prostřednictvím těchto odkazů, nepatří společnosti SPONTEX. SPONTEX nenese odpovědnost za informace poskytnuté na těchto stránkách za účelem aktivace odkazu. Uveřejnění odkazu na tyto webové stránky bez výslovného předchozího souhlasu společnosti SPONTEX je zakázáno. Editor Webových stránek nenese odpovědnost za situaci, kdy se uživatelé dostanou prostřednictvím odkazů uvedených na Webových stránkách k jiným zdrojům na internetu.

ODPOVĚDNOST

Odpovědnost editora

Společnost SPONTEX dělá vše pro to, aby uživatelům poskytla informace a/nebo nástroje, které jsou zde k dispozici, nenese však odpovědnost za omyly, absenci informací a/nebo přítomnost virů. Informace poskytnuté společností SPONTEX nezbavují uživatele povinnosti provádět další analýzu.  Společnost SPONTEX nezaručuje přesnost, úplnost a aktuálnost informací šířených na webových stránkách. V důsledku toho uživatel prohlašuje, že tyto informace používá na vlastní odpovědnost.

Společnost SPONTEX navíc nenese odpovědnost za:
– kvalitu služby, která je poskytována v takovém stavu, v jakém je k dispozici;
– narušení užívání Webových stránek;
– nemožnost používat Webové stránky;
– narušení bezpečnosti, které by mohlo poškodit výpočetní zařízení uživatelů a jejich data;
– Příspěvky zaslané Členy a poškození práv uživatelů obecně.

Odpovědnost uživatele

Uživatel se zavazuje, že bude používat služby poskytované na Webových stránkách a informace, ke kterým by mohl mít přístup, výhradně k osobním účelům a v souladu s dobrými mravy a s ohledem na práva třetích osob.

Uživatel prohlašuje, že prověřil konfiguraci, kterou používá, a že tato konfigurace neobsahuje viry a je funkční. Uživatel se zavazuje, že nebude narušovat ostatní uživatele Webových stránek a nebude se snažit o přístup k těm částem Webových stránek, na něž nemá právo. Uživatel se zavazuje, že neučiní nic, co by ohrozilo výpočetní bezpečnost společnosti SPONTEX nebo dalších uživatelů. Uživatel se zavazuje, že nebude narušovat normální chod Webových stránek. Uživatel se zavazuje, že nebude vyvíjet žádnou aktivitu z obchodních, politických a reklamních důvodů. Rovněž nebude zasílat nevyžádanou elektronickou poštu. Uživatel se zavazuje, že nebude shromažďovat, používat nebo jinak zpracovávat osobní údaje ostatních uživatelů. Uživatel se zavazuje, že odškodní společnost SPONTEX v případě žaloby, stížností, soudního stíhání nebo odsouzení této společnosti, ke kterému by došlo v případě, že by uživatel nedodržel podmínky užívání.

SPONTEX nekontroluje přesnost informací ani obsah Příspěvků zaslaných Členy. Společnost SPONTEX nenese v žádném případě odpovědnost a neposkytuje žádnou přímou či nepřímou záruku za Příspěvky zaslané Členy.
Pokud by však Člen šířil Příspěvky v rozporu s těmito podmínkami užívání a Chartou, pak si společnost SPONTEX vyhrazuje právo je bez jakéhokoliv upozornění odstranit ihned poté, co je správci odhalí. Společnosti SPONTEX tím nezaniká případné právo na náhradu škody.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Není-li uvedeno jinak a s výhradou Příspěvků zaslaných Členy, náleží společnosti SPONTEX veškerá práva duševního vlastnictví k dokumentům a veškerým údajům obsaženým na těchto Webových stránkách, jakož i ke všem prvkům Webových stránek (obrázky, ilustrace, zvuk, text, grafické prvky, …), včetně softwaru, databáze a newsletterů. Na základě těchto podmínek nedochází k postoupení duševních práv k prvkům náležícím společnosti SPONTEX na uživatele. Veškerá částečná nebo úplná reprodukce Webových stránek jakoukoliv společností bez předchozího výslovného souhlasu ze strany společnosti SPONTEX je zakázána a trestá se na základě článků L.335-2 a následujících článků zákona o duševním vlastnictví. To samé platí i pro databáze uvedené na těchto Webových stránkách, které jsou chráněné na základě ustanovení zákona ze dne 1. července 1998 o převedení zákona o duševním vlastnictví v rámci evropské směrnice ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází.

Značky SPONTEX a jejích partnerů, jakož i loga uvedená na Webových stránkách jsou chráněnými známkami (ať už poloobrazovými, či nikoliv). Veškeré používání těchto známek a/nebo log na Webových stránkách bez výslovného souhlasu společnosti SPONTEX a případně i partnerů je tudíž zakázáno na základě článku L.713-2 zákona o duševním vlastnictví.

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A SVOBODY

V souladu se zákonem o informačních technologiích a svobodě ze dne 6. ledna 1978 má každý Člen právo na přístup, opravu, vymazání nebo podání námitky ke všem informacím, které poskytuje při zápisu nebo později. Tato práva mohou být vykonávána v souladu s ustanoveními uvedenými v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Společnost SPONTEX shromažďuje a zpracovává osobní údaje Členů v rámci používání Webových stránek a Služeb. Ustanovení týkající se zpracování těchto údajů jsou uvedena v Prohlášení o ochraně osobních údajů Webových stránek, které by si Členové měli pozorně přečíst. Osobní údaje, které společnost SPONTEX shromažďuje, jsou zpracovány, zaznamenány a uschovány v souladu s ustanoveními zákona o informačních technologiích a svobodě.

PLATNOST – DÉLKA TRVÁNÍ

Tyto podmínky užívání vstupují v platnost k datu jejich zveřejnění a jsou vymahatelné po celou dobu používání Webových stránek ze strany uživatele, a to až do chvíle, kdy budou nahrazeny novými podmínkami. SPONTEX si vyhrazuje právo změnit zcela nebo částečně podmínky používání Webových stránek, aby je přizpůsobil provozním změnám a/nebo legislativním změnám. Uživatel se může kdykoliv vzdát užívání Služeb a Webových stránek, nese však odpovědnost za jejich další používání.

ZÁKONY A SOUDNÍ PRAVOMOC

Tyto podmínky používání se řídí francouzskými zákony. To platí jak pro hmotná pravidla, tak pro pravidla týkající se formy. Veškeré spory vyplývající z provádění těchto podmínek spadají do kompetence francouzských soudů.