Pravidla soutěže

I. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR

Pořadatelem soutěže „Spontex Soutěž” (dále také jako „soutěž"), je společnost Mapa Spontex CE s.r.o., se sídlem Prodašice 4, 294 04 Dolní Bousov, IČ: 47537434, zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17633 (dále jen „Pořadatel“), který pověřil technickým provedením soutěže společnost Birel Advertising, s.r.o., IČ: 25959883, se sídlem Vinohradská 1597/174, Vinohrady, 130 00 Praha 3 (dále jen jako „Organizátor“).

Organizátor jedná jako zástupce Pořadatele, a disponuje tak stejnými právy a povinnostmi jako Pořadatel; pokud tato pravidla hovoří o Pořadateli, uplatní se tato ustanovení i na Organizátora, pokud ze smyslu příslušného ustanovení nevyplývá opak.

II. TERMÍN A MÍSTO SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat na internetové adrese www.spontex.cz/soutez/vyhraj-griluj v období od 21. 2. 2024 do 30. 4. 2024 včetně (dále také jako „doba konání soutěže“), a to v rámci deseti soutěžních kol:

 • 1. kolo od 21.02.2024 – 27.02.2024 včetně,
 • 2. kolo od 28.02.2024 – 05.03.2024 včetně,
 • 3. kolo od 06.03.2024 – 12.03.2024 včetně,
 • 4. kolo od 13.03.2024 – 19.03.2024 včetně,
 • 5. kolo od 20.03.2024 – 26.03.2024 včetně,
 • 6. kolo od 27.03.2024 – 02.04.2024 včetně,
 • 7. kolo od 03.04.2024 – 09.04.2024 včetně,
 • 8. kolo od 10.04.2024 – 16.04.2024 včetně,
 • 9. kolo od 17.04.2024 – 23.04.2024 včetně,
 • 10. kolo od 24.04.2024 – 30.04.2024 včetně.

III. PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

Pravidla soutěže v úplném znění jsou k dispozici nepřetržitě po celou dobu konání soutěže na webu www.spontex.cz/soutez/vyhraj-griluj (dále také jako „soutěžní stránky“). Tato pravidla jsou jediným závazným dokumentem, který upravuje pravidla soutěže.

Pokud Pořadatel či tato pravidla neurčí jinak, veškerá oznámení o soutěži, jejím průběhu a změnách budou realizována prostřednictvím soutěžních stránek.

Pořadatel neodpovídá za dočasnou nedostupnost soutěžních stránek způsobenou objektivními okolnostmi, zejména vadou připojení k internetu či jiným technickým výpadkem.

IV. ÚČAST A PODMÍNKY SOUTĚŽE

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba – spotřebitel (dále jen jako „soutěžící“) starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní podmínky účasti v soutěži.

Soutěžící, který řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s těmito pravidly v soutěžním období, bude ze soutěže vyloučen.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Pořadateli, Organizátorovi či k osobám s Pořadatelem nebo Organizátorem personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 občanského zákoníku.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, který vykazuje známky podvodného soutěžení nebo je u něj jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže či obcházení těchto pravidel v rozporu s pravidly této soutěže či smyslem soutěže.

Účast v soutěži je podmíněna nákupem alespoň 2 produktů značky SPONTEX nebo SPONTEX Söke v minimální celkové hodnotě 89,90 Kč včetně DPH v obchodě na území České republiky (případně v e-shopu s místem doručení v ČR).

Pro posouzení, zda celková hodnota nákupu přesahuje částku zde uvedenou, je rozhodující hodnota produktů uvedených na účtence; nepřihlíží se k produktům, které byly po nákupu vráceny kupujícím či u nichž kupující odstoupil od kupní smlouvy.

Podrobný a aktuální seznam soutěžních produktů, jejichž nákup je zohledňován pro potřeby posouzení účasti v této soutěži, je uveden na internetové adrese www.spontex.cz/soutez/vyhraj-griluj/produkty.

Registrací účtenky na internetové adrese www.spontex.cz/soutez/vyhraj-griluj, a to konkrétně zadáním data a času nákupu uvedeného na účtence společně s číslem účtenky, svým jménem, příjmením, e-mailem a telefonem, se soutěžící stává účastníkem soutěže.

Každá účtenka může být v rámci soutěže zaregistrována pouze jednou. Řádně registrované účtenky budou zahrnuty do slosování o ceny.

V případě výhry je soutěžící povinen na žádost pořadatele předložit důkaz o existenci registrované účtenky zasláním její kopie na adresu pořadatele. Pokud nebude tento důkaz na vyžádání ze strany soutěžícího předložen, je pořadatel oprávněn soutěžícího ze soutěže vyloučit.

Účastí v soutěži projevuje soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Každý účastník, který splní podmínky účasti v soutěži, bude zařazen do slosování o výhry v soutěži; není nicméně povinen případnou výhru převzít, činit žádné jednání ani jakkoliv jinak se aktivně soutěže účastnit.

Počet registrací různých účtenek na jeden e-mail není omezený. Vyšší počet registrovaných účtenek zvyšuje statistickou pravděpodobnost výhry soutěžícího.

Jeden soutěžící ve shora definovaném smyslu je oprávněn vyhrát v této soutěži pouze jednou. Pokud by nastala situace, že již prokazatelně jednou vyhrál, a byl by znovu postupem podle následujícího článku vybrán jako výherce, nevznikne mu nárok na výhru, neboť v souladu s těmito pravidly může každý vyhrát pouze jednou a Pořadatel či Organizátor je oprávněn určit nového výherce postupem podle níže uvedeného článku.

V. VÝHRY A URČENÍ VÝHERCŮ

Předmětem soutěže jsou následující výhry:

 • 10x Gril Campingaz 3 Series Woody LX,
 • 140x Úklidový balíček zn. SPONTEX v celkové hodnotě 500,- Kč (obsah balíčku: Spontex Colors, Spontex Microfibre Window, Spontex Daily Care M, Spontex Absorb+ ECO, Spontex Natura, Spontex Fastwipes 3 ks, Spontex Microfibre XXL 4+1, Spontex Megamax Antibak, Spontex Delicate, Spontex Magic Hallo, Spontex Grillmax).

V rámci každého jednotlivého soutěžního kola se soutěží o 1x Gril Campingaz 3 Series Woody LX a 14x Úklidový balíček zn. SPONTEX.

Do příslušného soutěžního kola jsou zařazeni všichni soutěžící, kteří v souladu s podmínkami této soutěže odeslali formulář s vyplněnými údaji prostřednictvím soutěžních stránek v příslušném soutěžním kole od prvního dne kola od 0:00 hodin do posledního dne kola do 23:59 hodin.

Vyhlášení výherců bude probíhat vždy po ukončení každého jednotlivého soutěžního kola, a to nejpozději do 23 hodin od ukončení daného soutěžního kola.

Určení výherce probíhá na základě automatického algoritmu generování pořadí z registrovaných účtenek; algoritmus stanoví pořadatel a není povinen jej zveřejnit.

Jeden soutěžící ve shora definovaném smyslu je oprávněn vyhrát v této soutěži pouze jednou. Pokud by nastala situace, že již prokazatelně jednou vyhrál, a byl by znovu postupem podle tohoto článku vybrán jako výherce, nevznikne mu nárok na výhru, neboť v souladu s těmito pravidly může každý vyhrát pouze jednou a Pořadatel či Organizátor je oprávněn určit nového výherce postupem podle tohoto článku.

V případě výhry bude výherce kontaktován prostřednictvím e-mailu/telefonního hovoru dle provedené registrace účtenky, a to do 14 dnů od zveřejnění výhry.

Pokud má výherce zájem výhru převzít, sdělí pořadateli své jméno a příjmení, jakož i platnou adresu, na které se běžně zdržuje, a to zejména za účelem případného doručení výhry.

V případě, že výherce není daňovým rezidentem České republiky, je povinen pro potřeby hlášení správce daně uvést i stát, jehož je daňovým rezidentem, datum, místo a stát svého narození, jakož i další informace, které jsou pro tyto účely vyžadovány ze strany příslušných správních úřadů.

Účastí v soutěži a kladnou odpovědí na e-mail/telefonní hovor se sdělením o výhře podle tohoto článku pravidel soutěžící potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže. Dále soutěžící schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech, a přistupuje k nim.

V případě, že výherce na oznámení o výhře ze soutěžního kola nezareaguje do 5 pracovních dnů anebo nesdělí údaje zde uvedené, výhru nepřevezme či z jiného důvodu uvedeného v těchto podmínkách, bude ze soutěže vyloučen, výhra propadá ve prospěch Pořadatele či Organizátora, který je následně oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, a to určením nového výherce postupem podle tohoto článku.

Výhry budou doručeny na výhercem sdělenou adresu, a to do 30 dnů od ukončení soutěže, eventuálně je výherce povinen převzít výhru v místě jejího uskladnění, které mu bude ze strany Pořadatele či Organizátora předem písemně sděleno.

Soutěžící se účastní soutěže s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžité či jakékoliv jiné plnění, než jak je uvedeno v těchto pravidlech. Výhry z této soutěže nejsou právně vymahatelné.

Není možné se výhry vzdát ve prospěch jiného uživatele. V případě odmítnutí výhry, neposkytnutí potřebné součinnosti dle tohoto článku, či odmítnutí účasti nebo odmítnutí těchto pravidel, výhra propadá ve prospěch Pořadatele či Organizátora, který je následně oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, a to určením nového výherce postupem podle tohoto článku.

VI. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Registrací do soutěže soutěžící souhlasí s tím, aby byl jeho e-mail a telefon zaregistrovaný na webu www.spontex.cz/soutez/vyhraj-griluj užit ke sdělení výhry v soutěži; kladnou odpovědí na e-mail/telefonní hovor o sdělení o výhře v soutěži soutěžící souhlasí s těmito pravidly a pravidly zpracování a ochrany osobních údajů, jakož i se zpracováním osobních údajů; to vše za podmínek uvedených v samostatném dokumentu dostupném na www.spontex.cz/soutez/vyhraj-griluj/zpracovani-udaju.

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Zpracovány budou kontaktní údaje soutěžícího a případně další údaje poskytnuté pro účely realizace a účasti v soutěži. Soutěžící má zejména právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci atd.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může soutěžící kdykoliv písemně odvolat, avšak odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů ztrácí účastník nárok na účast v dané soutěži.

VII. SOUHLAS VÝHERCE S POŘÍZENÍM A ZVEŘEJNĚNÍM OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU

Registrací do soutěže soutěžící výslovně souhlasí, aby společnosti Mapa Spontex CE s.r.o. a Birel Advertising, s.r.o., v rámci předání ceny v soutěži pořídily fotografie z tohoto předání, na kterých bude zachycen výherce spolu s výhrou s tím, že tyto fotografie budou použity k marketingovým účelům shora uvedených společností a jejich šíření bude prováděno obvyklým způsobem (zejména na sociálních sítích a webových stránkách daných společností) a v rozsahu, který lze vzhledem k okolnostem rozumně předpokládat.

Souhlas dle předchozího odstavce s pořízením fotografií a jejich následným šířením uděluje výherce bezplatně a na dobu určitou, a to konkrétně na dobu 5 let od pořízení předmětných fotografií.

VIII. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

Pořadatel soutěže je oprávněn nahradit shora uvedenou výhru výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty – zejména pokud budou výhry dostupné pouze s velkými obtížemi, a změnit podmínky předání výher tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

Pořadatel neodpovídá za dostupnost produktů značky Spontex nebo Spontex Söke v prodejních sítích.

Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit, omezit, odložit nebo přerušit pravidla této soutěže či její provádění včetně doby její platnosti, či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Taková skutečnost bude neprodleně oznámena soutěžícím na webu www.spontex.cz/soutez/vyhraj-griluj.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o vzniku nároku na výhru, za nedoručení zásilky s výhrou, za nemožnost navázat s výhercem kontakt anebo za nedoručení další korespondence, pokud důvody spočívají na straně Soutěžícího nebo třetích stran nebo jsou zaviněny vyšší mocí. Pořadatel zejména neodpovídá za činnost či nečinnost poskytovatelů e-mailové komunikace a doručovatele zásilek.

Soutěžící přijetím výhry potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že Pořadatel ani Organizátor neodpovídá žádným způsobem za využití výhry výhercem od okamžiku převzetí výhry, zejména není odpovědný ani neručí za jakékoliv případné škody či újmy, havárie ani jiné události způsobené výhercem při příležitosti užívání výhry, a to bez ohledu na to, zda je zavinil výherce, třetí osoba či technické vady výhry.

Pořadatel ani Organizátor není povinen vstoupit do jednání se Soutěžícím nad rámec práv a povinností stanovených těmito Pravidly.

V případě, že výherci vznikne v souvislosti s výhrou daňová povinnost, vypořádá tuto povinnost srážkovou daní Pořadatel.

Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu rozhodnout s konečnou platností o jakékoliv otázce spojené se soutěží.

Případné námitky k průběhu soutěže je soutěžící povinen zaslat Pořadateli nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže písemně na adresu Pořadatele. Na pozdější námitky nebude brán zřetel. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé výhercům (soutěžícím) ani třetím osobám v souvislosti s účastí v soutěži nebo realizací výher.

Pořadatel neodpovídá za průběh soutěže, není vůči soutěžícím nijak zavázán, neodpovídá za plnění třetích stran a nenese odpovědnost za technické problémy při přenosu dat jakýmikoliv elektronickými prostředky.

Soutěžící účastí v soutěži bez výhrad akceptuje, že soutěž je pořádána a organizována podle českého právního řádu s tím, že jakékoliv případné spory související s touto soutěží budou řešeny výlučně před věcně příslušnými soudy České republiky.

V Praze dne 21. 2. 2024