OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Registrací do soutěže udělujete souhlas společnosti Mapa Spontex CE s.r.o., se sídlem Prodašice 4, 294 04 Dolní Bousov, IČ: 47537434, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 17633 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), zpracovávala tyto Vaše osobní údaje – jméno, příjmení, e-mail, telefon, IP adresa; v případě Vaší výhry též doručovací adresa.
 2. Uvedené osobní údaje je nutné v plném rozsahu zpracovávat za účelem organizace a realizace soutěže probíhající na webu www.spontex.cz/soutez. Dále vyjadřujete souhlas s tím, aby bylo vaše jméno a příjmení zveřejněno v seznamu výherců. Dále s tím, aby Správce zpracovával osobní údaje v rozsahu uvedeném v registraci, zejména pak e-mailový kontakt, pro marketingové účely. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let. Osobní údaje Správce vymaže, jakmile přestane údaje potřebovat pro účel uvedený shora, anebo uplyne doba, na kterou byl souhlas udělen.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním dopisu na Mapa Spontex CE s.r.o., se sídlem Prodašice 4, 294 04 Dolní Bousov či e-mailu na soutez@spontex.cz.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  1. Birel Advertising, s.r.o – společnost zajišťující organizaci a realizaci soutěže,
  2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 5. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u Správce jmenován, jelikož k tomu Správce není povinen. Systém Správce je připojen k internetové síti. Proti napadení z vnější sítě byla přijata opatření ve formě zabezpečení firewall, zabezpečení přihlašovacím jménem a heslem a opatřeními poskytovatele web-hostingových služeb. Dalším opatřením jsou pravidelné kontroly systému ze strany Správcem pověřených osob. Všechny osoby, které pro Správce provádí zpracování osobních údajů, jsou řádně poučeny a budou pravidelně proškolovány. Poučení a proškolení spočívá zejména v informování těchto osob o funkčnosti systému Správce, záznamových zařízení a softwarového vybavení (včetně aktualizací), jakož i o právech a povinnostech při zpracování osobních údajů dle Nařízení.
 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů a obecné směrnice o ochraně osobních údajů (GDPR) máte zejména právo; Správce Vám poskytne na žádost informace o přijatých opatřeních podle článků 15 až 22 Nařízení, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti, zejména:
  • vzít udělený souhlas se zpracováváním kdykoliv zpět; upozorňujeme nicméně, že bez poskytnutí údajů nezbytných pro účast v soutěži (jméno, příjmení, e-mail, telefon, údaje pro zaslání výhry) se nebudete moci soutěže dále účastnit,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů,
  • jste oprávněn získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by Vám v tom Správce bránil. Uvedená práva se uplatňují doručením dopisu či e-mailu na adresu Správce uvedenou shora.